is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het land op de goede plaatsen zóóver gegaan was, dat het niet verder doorgezet kon worden, dan moesten sommigen het bergland verlaten, — en de ondernemende zonen hebben dat altijd in niet geringen getale gedaan —, anderen moesten steeds hooger op plaats voor een blokhut en akkerland zoeken, in nog grooter afzondering, op nog rotsiger en dunner bodem gaan leven. Deze bevolkingstoename drukte de menschen tot in de steilste en nauwste valleien waar zij leefden, en~leven, onder omstandigheden die het verwerven van zelfs een baar bestaan ^nauwelijks mogelijk maken. Men wijzigde zijn landbouwmethoden niet, ging niet over tot terrasseering of boomkuituur, deed geen andere pogingen tot conservatie van het aanwezige, maar volhardde in den verwoestenden pionierslandbouw. Na de hoornen op een heuvelhelling door afraïgen gedood te hébben werd, en wordt, gedurende eenige jaren maïs geplant. Dan is de vruchtbaarheid zoo verminderd, vooral door de voortdurende wegspoeling van de bouwkruim, dat dit stuk nog slechts als weide eenige jaren bruikbaar is, en dan moet het aan zijn lot overgelaten worden.

Wenscht men een indruk te verkrijgen van de wezenlijke trekken der bergbewoners gedurende de eerste helft der vorige eeuw, dan kan dit het beste geschieden door kennisname van het leven in de moeilijk toegankelijke deelen heden ten dage. Een eeuw heeft niet genoeg verandering gebracht om dit ondoeltreffend te doen zijn.

Het is misschien niet overbodig erop te wijzen, dat niet de geheele bevolking van wat op de kaart als het Appalachisch Bergland is aangegeven, aan het bekend geworden Mountaineer type beantwoordt. Er zijn groote verschillen in dit gebied. In *de breede dalen van Westelijk Virginia en Oost Tennessee vindt men moderne groote boerderijen, steden en dorpen, die niet anders zijn dan wat buiten de bergen te vinden is, en waar een blokhut voorwaar als een curiositeit zou gelden. Er zijn mijnen en industriecentra, ook in de bergachtige deelen bevinden zich, als administratieplaatsen voor de counties, stadjes, die zooveel karakteristieks niet hebben. De nederzettingsvormen en de landbouwmogelijkheden worden bepaald door de oppervlakte van het gebied zonder een te groote helling. Er zh'n omvangrijke dalen, bekkens en plateau's van geringere uitgestrektheid, plekken waar twee of meer dalen elkaar ontmoeten en een handelsplaatsje is ontstaan, nauwere dalen waarin langs een bergstroom vestiging wel mogelijk, maar de oppervlakte van het bebouwbare land beperkt is, en de hoeven reeds niet dicht bij elkaar kunnen