is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar deze excessieve sterfte moet het totaal aantal minderwaardige immigranten toch aanmerkelijk gereduceerd hebben, al kan theoretisch hun getalverhouding tot de rest ervan gelijk gebleven zijn — tenzij men aanneemt, dat hun physieke weerstand geringer was, voor welke veronderstelling niet zooveel reden bestaat. Het groote tekort aan vrouwen dat Virginia, als andere kolonies, in haar eersten tijd kende, moet de procreatie van in het bijzonder de lagere elementen vaak onmogelijk hebben gemaakt. Wat m de levensverhoudingen van de Oude Wereld tot criminëele of semi-crimineele typen werd, kan onder andere omstandigheden tot sociaal bruikbare menschen geworden zijn, een \\ regeneratie waarvan elders ter wereld voorbeelden bestaan. Naar Virginia gezonden misdadigers zijn daar, door zich beter te gedragen, wel tot posities van aanzien gekomen go).

In het algemeen waren de „indentured servants" zonder meer arme lieden die door landverhuizing tot verbetering van hun positie trachtten te komen, of politieke en religieuze vrijheid zochten. In het moederland was een duidelijk voelbaar teveel, in Virginia was een groot tekort aan arbeid, de overtocht was duur, de „indenture" was een volkomen natuurlijk gevolg van deze omstandigheden. Op zichzelf stak er niets vernederends inr na uitdiening van hun kontrakttijd werden de gewezen „servants" er in de kolonie niet op aan gezien. Het zal niet de élite van de bevolking in het moederland geweest zijn, die over kwam, maar in welke kolonie is dat, stellig in den eersten tijd, ooit het geval geweest? „The quality of redemptioners varied...., but the genera! run was doubtless fairly representative of the English II working classes", is Phillips' opvatting, die gewicht in de schaal " legt ei).

Naast het gewone volk, de „smalle gemeente", die overal haast altjjd de groote meerderheid der kolonisten vormde, heeft elke volksplanting wel een zekere hoeveelheid maatschappelijk uitschot ontvangen. Niet onmogelijk veroorzaakte het systeem van landexploitatie in Maryland, Virginia en North Carolina in die provincies een wat rijkelijker toevloeiing daarvan, maar het is moeilijk aan te nemen, dat in latere generaties het nageslacht van deze menschen niet tot eenige verheffing in staat is gebleken, niet uitgestorven of in de rest opgelost is, maar als een apart soort is blijven voortbestaan. Mocht dit hebben plaatsgehad, in tegenstelling met wat andere koloniale landen laten zien, dan was hier meer aan het werk, en dan zou het daar om gaan. Als de antecedenten der pioniers een zoo bepalendenjn.-