is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, dat dit subtropisch land, waar menschen van die afkomst zich in aaneengesloten vestiging verder equatorwaarts uitgebreid hebben dan ergens anders ter wereld, voor een Angelsaksische bevolkingskolonie ongeschikt is. Wij deelen deze meening niet.

Men is gaan inzien, dat de beteekenis van „het klimaat" voor den mensch een indirekte naast een direkte is. Aan de laatste invloeden is niet veel te veranderen, doch een bewust trachten naar de beste aanpassing in voedsel, levenswijze enz. laat veel bereiken. Men bedenke overigens, dat de Zuidelijke Vereenigde Staten niet tropisch zijn. Hoewel het lange heete jaargetijde afmat en tot „easy-going" noodt, moet het bewijs nog gebracht worden dat het als geheel minder geschikt is als woonplaat» voor Angelsaksen dan het Noorden. Elsworth Huntington heeft dit stellig niet gedaan.

Aan de inclirekte gevolgen van warme klimaten dient men meer aandacht te geven dan in algemeene beschouwingen langen tijd geschiedde. Veel kan door een klimaat mogelijk gemaakt of bepaald worden. Plantages, negerslavernij, katoen, mijnworm, muskieten, — het verband met de Zuidelijk breedte is duidelijk genoeg. Afgezien van een hoofdzakelijk door het khmaat veroorzaakte economische en sociale ontwikkeling die het Zuiden Voor den armen blanken man een minder gunstig milieu maakten dan het Noorden, bevordert het ondermijnende ziekten die vooral de arme leden van het blanke ras aantasten en stelt het, mede hierdoor, eischen aan het volksvoedsel waaraan tot nu toe niet voldaan is, juist door den loop die de verhoudingen ten plattelande genomen hebben. De immense beteekenis, die mijnworm en malaria voor groote deelen der menschheid steeds gehad hebben en nog hebben, is men eerst sinds eenige decenniën in vollen omvang in gaan zien 29). Veel wat aan het khmaat rechtstreeks werd toegeschreven is men in later tijd op andere rekening gaan boeken.

Vele van deze met het klimaat samenhangende invloeden kunnen bestreden worden. In andere deelen der wereld is bewezen, dat zelfs een volkomen tropisch klimaat in verschillende opzichten in zü'n slechte gevolgen getemperd kan worden door stelselmatige bestrijding der klimaatsziekten, een goede hygiëne, een verstandige aanpassing der levenswijze. In de latere literatuur over de levensmogelijkheden van het blanke ras in de lagere breedten is een groeiend optimisme waar te nemen. Er is ook in de Zuidelijke Staten reeds een begin gemaakt dat beloften inhoudt. Bjj de uitroeiing van den mjjnworm zün groote