is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. J. H. Halbertsma

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIII.

Halbertsma's bijdragen tot de Rimen en Teltsjes.

In 1822 verscheen van de hand van Halbertsma en zijn broer Dr. Eelt je Halbertsma de eerste bundel hunner Friesche geschriften onder den titel De Lapekoer fen Gabe Skroar. Dit werkje was niet in den handel, maar werd door de gebroeders in een oplage van 200 exemplaren op eigen kosten gedrukt en onder goede vrienden uitgereikt.

Toen hun bleek, dat de stukjes zoozeer in den smaak vielen, dat men ze soms overschreef en met een rijksdaalder betaalde, werd besloten tot een algemeen verkrijgbare uitgave, die in 1829 verscheen. In 1834 was een derde uitgave noodig.1) Andere Friesche stukken volgden: in 1835 De Skearwinkel fen Joute-baes, waaraan ook de derde broeder Tjalling Halbertsma medewerkte; in 1836 De Treemter fen it Sint Anthoni Gasthüs van Dr. Eelt je, met kantteekeningen van Dr. Joost; in hetzelfde jaar De Norger Run oan Gabe Skroar, eveneens van Dr. Eeltje en met kantteekeningen van Dr. Joost; Ü11837 0<*« Eölus oer it Need-

*) In deze uitgave lichtte Halbertsma in een uitvoerige inleiding spelling en uitspraak toe. In 1846 verscheen van de Lapekoer een vertaling in het Duitsch van Dr. K. J. Clement te Kiel en in 1860 een Hollandsche vertaling van J. J. A. Goeverneur. Ook de Skearwinkel fen Joute-baes is door deze beide heeren vertaald.