is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een orgaan voor het geheele rijk.

Samenhangende met het benaderen van het wezen I van ons staatkundig volksleven en samenhangende met } het daarbij prijsgeven van staatsrechtelijk formalisme, i is de noodzaak van instelling van een organisatie voor het geheele Rijk, die eveneens zich op het wezen van J ons staatkundig leven oriënteert en eveneens staatsrechtelijk formalisme terugwijst. Het moet ook hier om regeling en beheersching van „political forces" gaan, niet om een cultus van „political forms". Het staatsrechtelijk formalisme, dat thans heerscht, ziet het Rijk in vier gelijkwaardige deelen gedeeld, terwijl het beeld, dat de staatkundige visie op het wezen van het groote nederlandsche Rijk, met zijn machtsverhoudingen, zijn economische krachten, zijn geestelijke grondslagen geeft, geheel anders is en duidelijk het nederlandsche volk als kern en geheel domineerend aanwijst, ook in de koloniale gebiedsdeelen. Het staatsrechtelijk formalisme leidt tot allerlei gewrongen constructies die, in hun inconsequenties en onnatuurlijkheid, den samenhang van het Rijk verzwakken en de kracht en het gezag van de overheid verminderen, zonder de volken van het Rijk voordeel te brengen. Dat formalisme leidt tevens tot de onhoudbare toestanden, zooals die thans op het gebied der maritieme defensie heerschen; het is een wederzijdsch terugschuiven van de financieele lasten tusschen een door staatsrechtelijke fictie begrensd „Nederland" en een door gelijke staatsrechtelijke fictie begrensd „Indië", terwijl een hoogere instantie, het Rijk symboliseerende, zulke aangelegenheden als een eenheid zou zien. Schepping van een orgaan, dat symbool van het geheele Rijk zou zijn, uit den aard ook onder controle staande, zou de rijksgedachte in het leven der volken, die het Rijk vormen, meer tot een realiteit maken en behandeling der gewichtige rijksaangelegenheden niet op gelijk niveau houden met allerlei plaatselijke en groepsbelangen.