is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland en Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In zijn Gedenkschriften zegt hij daarover: „De hereeniging van al de Nederlandsche gewesten onder één en hetzelfde gezag is een denkbeeld dat nooit geheel heeft opgehouden bij mij , levendig te zijn sedert dat ik in een nummer van den Spectateur du Nord van 1799 of 1800 de recensie gelezen had van La Prusse et sa neutralité of van het andere werk van 1'abbé de Pradt: Antidote au congrès de Rastadt. Zoo dikwijls zich in den zonderlingen loop der gebeurtenissen iets opdeed waaruit men vermindering van der Franschen magt of invloed voorspellen of hopen kon, kwam mijn geest met een nieuw behagen op die combinatie terug, zonder welke ik geen middel zag om aan het vaderland die stevigheid in deszelfs politiek bestaan te bezorgen, die duurzaamheid in deszelfs betrekkingen, dat aanzien naar buiten, bij gebreke waarvan het bij voortduring de speelbal blijven moest van de ons sedert honderd jaren zoozeer boven 't hoofd gewassene naburen. Dit was mijn gezigtspunt, zooals het te vinden evenwigt tusschen de Europeesche staten en het oprigten van een onverwinbaar bolwerk voor Duitschland de voornaamste gezigtspunten waren van de Pradt"1.

Als hij deze herinnering opschrijft, kort na de afscheiding, voegt hij er aan toe: „Wij zouden beide wel gedaan hebben met daarenboven te onderzoeken of er na eene zoo langdurige scheiding en een zoo verschillend beheer wel op eene behoorlijke ineensmelting van Holland en België te rekenen viel; of misschien ook verscheidenheid in taal, in zeden en godsdienstig geloof een massa van zwarigheden opleverde, aan welker opruiming zelfs de meest geoefende staatskunst zich niet zonder de blaam van roekeloosheid zoude kunnen wagen".

Maar aan deze twijfel is hij, als de vereeniging tot stand komt, npg niet toe. Zijn geestdrift is groot, hij werkt zooveel mogelijk mede, en heeft een belangrijk aandeel aan de eindregeling8*

Als Minister van Onderwijs is hij steeds vol belangstelling voor alles wat de band tusschen beide deelen van het rijk versterken kan, en de ontwikkeling van het Vlaamsche volk be- x vorderen, wat dan ook door velen in Vlaanderen werd gewaardeerd. De moeilijkheden tusschen Noord en Zuid vervullen

1VL 135.

* Thorbecke, Historische Schetsen, bl. 177.