is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland en Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den. Nu echter de Koningen elkaar de hand hadden gereikt1 was het oogenblik aangebroken, het terrein van werkzaamheden uit te breiden, en naar de verbroedering van België en Nederland „in den strengsten zin des woords" te streven. Een tolverbond moest het doel zijn, als overgangsmiddelen moest het congres stappen doen om verbetering van spoorweg- en postverkeer, afschaffing van paspoorten, eenheid in maten en gewichten, in de spelling, en nog veel meer, te verkrijgen'. De vergadering voelde er evenwel niets voor, uit de ontmoeting tusschen Leopold en Willem ILT dergelijke gevolgtrekkingen te maken, en besloot de voorstellen niet nader ter sprake te brengen, daar dat „met het oog op het programma" minder wenschelijk was.

De geest der verbroedering uitte zich wel zeer veel in woor- / den, gaf aan djt_cpngres een eigenaardig verhevene stemming, t Toen De Vries, die voor de aandrang, van alle zijden op hem f\w uitgeoefend, bezweken was, en de redevoering, die hij daags tevoren te Damme, bij de onthulling van een standbeeld voor Maerlant, gehouden had, nog eens uitsprak, deze eindigde met de kreet: „Leve de eendragt tusschen België en Nederland", steeg de geestdrift der vergadering ten top, en scheen aan het daverend handgeklap geen einde te zullen komen2.

Wat de oorzaak was, dat deze geest het congres beheerschte, daarvan wordt ons een verklaring gegeven in een uitvoerige beschouwing door Alberdingk Thijm aan de VlaamschHollandscbe Beweging van 1860 gewijd, waarin hij de redenen uiteenzet, die hem er toe gebracht hebben zich van deze bijeenkomst verre te houden8. In dit artikel, „veruit het merkwaardigste en het meest systematische wat Alberdingk ooit over Vlaamsch België schreef", begint hij met de toestanden in Vlaanderen te schilderen, en uit, in bittere ironie, zijn verontwaardiging over de wijze, waarop de Belgische regeering de Vlamingen behandelt, hun rechtvaardige grieven minacht, maar hen met kleine gunsten en eerbewijzen tracht te paaien, en zich plotseling Vlaamschgezind gaat betoonen, nu de gedragingen

1 Er had een ontmoeting plaats gehad tusschen Willem III en Leopold I te Wiesbaden (Karl Hampe, Belgien und Holland vor dem Weltkriege, bL 4). •Handelingen, bl. 200.

'Dietsche Warande, 1860, bl. 527-J39. Zie Bijlage VI.