is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederland en Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chorus neem ik de baspartij gaarne voor mijne rekening. Maar WillemsI ik ben al een rare koopman: uw hef gedicht trof mij zoodanig dat ik na de lektuur den almanak uit de hand legde, en nevensgaande Tegenklank, uit een volgestroomd gemoed, nederschreef. Ook mijn lied zult gij wel willen medezingen, niet waar?

Ik heb aan uwen Belgischen Almanak zes liederen geschonken: eilieve! maak eens op eene derzelve, de muziek. Degeestder Liederen, wij verstaan elkander, is ook uw geest. Uwe legende zie ik verlangend te gemoet.

Jammer dat het lot ons niet vergunt elkander dikwerf te ontmoeten: dan laat ons te vreden zijn met hetgeen een gulle briefwissel ons daarvoor in vergoeding geeft, en niet morren over iets dat toch niet anders zijn kan. Alles is hier beneden onvolkomen; alles draagt hier omlaag het merk der onvolmaaktheid; en zouden wij dan van de aarde vragen wat de aarde ons nooit kan geven; bestendigheid wenschen, waar onbestendigheid alleen gebied voert? Laat ons genieten, mijn waarde! wat de beste vader ons te genieten geeft; overtuigd dat de plant van onvermengd genot, in het vreemd klimaat dezer wereld droevig kwijnende, eigenlijk in het beter vaderland thuis behoort; en:

Daarheen, daarheen, geliefde vriend! geleiden onze schreên.1

Vaarwel, mijn waarde! mijn gade en kinderen groeten u, uwe lieve vrouw en nichtje: zijt allen van het hartelijke en opregte onzer vriendschap verzekerd en geloof mij, voor altoos,

de uwe

W. H. Warnsinck Bz.

Amsterdam, St. Nicolaasdag 1825.

P.S. Ik heb plan mijn lied aan de Belgen voor den Muzenalmanak van 1827 te bewaren. Hebt ge daar vrede bij?

1Van dit liedje hield Warnsinck blijkbaar veel. In i8ji dichtte hij:

Kent gij het land, waar eeuw'ge onrust woont, Waar huich'larij, verraad en oproer kroont, Geweld en list de opregtheid snood belaagt, Het onregt roem op moord en plondring draagt; Kent gij dat land?

Daarheen, daarheen, , Rigt nimmermeer de vriend der deugd zijn schreên.

BIJLAGE n (zie bl. 28).

Jer. de Vries aan J. F. Willems (Hs. Univ. Bibl. Gent), zonder datum, (antwoord op Willems' brief van 6 Juli 18 *0» zooals blijkt uit een passage die hier als minder ter zake doende is weggelaten,

* Brieven van J. F. Willems, ed. M. Rooses, bl. 81.