is toegevoegd aan uw favorieten.

Coördinatie van het verkeerswezen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerst dus wanneer de omstandigheden in het verkeerswezen van dien aard zijn, dat hieraan kan worden voldaan, is het mogelijk de beide eerste beginselen gelijktijdig te verwezenlijken. Zoo voegen zich derhalve bij deze twee nog twee andere doeleinden, die bij de verkeerspolitiek voor oogen moeten worden gehouden. Gestreefd moet worden naar verdichting van het verkeer en naar een regeling der vrachtprijzen, waarbij door een zoo intensief mogelijk gebruik der vervoermiddelen lage kosten per vervoerde eenheid worden verkregen.

Bij het nagaan van deze twee eischen zullen we tevens in aanraking komen met de boven (blz. 14) bedoelde drijfkrachten, die bij het spoorwegvervoer tot centralisatie en uitschakeling der concurrentie hebben geleid.

3. Verdichting van het verkeer.

Het moet als een der eerste voorwaarden voor een goede regeling van het vervoer worden beschouwd, dat de behoefte aan transportgelegenheid, de capaciteit der vervoermiddelen en de kosten van het vervoer steeds in onderling verband met elkaar worden bezien5). Wij wezen er reeds op, hoe kapitaalintensief alle moderne transportmiddelen zijn. Aanleg en onderhoud van wegen, spoorbanen en waterwegen eischen enorme kapitalen en eveneens zijn met het verschaffen van het rollend of varend materieel en de daarbij behoorende installaties groote bedragen gemoeid. De vaste kosten zijn daarom steeds zeer groot; bij de meeste vervoermiddelen hebben deze zelfs in sterkere mate het overwicht dan bij eenigen anderen tak van bedrijf (electrische centrales wellicht uitgezonderd) het geval is. Voor de beantwoording van de vraag, welke transportfaciliteiten ter beschikking kunnen worden gesteld, zijn uiteraard eenerzijds beslissend de eischen van het verkeer ,wat hoedanigheid en omvang der vervoermiddelen betreft. Maar anderzijds in niet mindere mate de economische mogelijkheid. En deze laatste hangt weer af van de intensiteit van het gebruik van een vervoermiddel. Blijft deze gering, dan zullen,'vanwege het overwicht der vaste kosten, de kosten per eenheid hoog blijven en zal het vaak onmogelijk

5) Het onderwerp kan hier slechts in het kort worden besproken. Voor een verdere bestudeering verwijs ik bijv. naar: Sax, Die Verkehrsmittel, Berlin 1918, deel I, blz. 64 vv. en 124 vv., Ad. Wagner, Sozialökonomische Theorie des Kommunikations-* und Transportwesens, Leipzig 1909, blz. 13 w., Colson, Cours d'économie politique, Paris 1929, deel VI, blz. 327 w.