is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog alles te leeren heeft en lust hebben behouden om door lectuur en studie een waardige plaats in te nemen onder de sieraden van den vaderlandschen koophandel."

Aan deze behoeften nu trachtte de Amsterdamsche Handelsschool tegemoet te komen. Ze deed dit o. a. door een herhaalde wijziging in het programma. In 1881 was reeds de 5e herziening wenschelijk gebleken.

Tot recht begrip van den stand van het handelsonderwijs in die dagen lijkt het mij gewenscht art. 1 van het reglement der school hier op te nemen.

Art. 1. „De handelsschool te Amsterdam is eene hoogere burgerschool met driejarigen cursus, waar, met gebruikmaking van de vrijheid verleend bij art. 21 der wet op het middelbaar onderwijs van 2 Mei 1863 (Staatsblad no. 50) i) onderwijs wordt gegeven in de volgende vakken:

a. wiskunde; waaronder mede begrepen zijn: le. het koopmansrekenen;

2e. de munt-, maat- en gewigtkunde;

b. de beginselen der natuurlijke historie, natuur- en scheikunde; . .

c. de staathuishoudkunde, het handelsregt, de statistiek en staatsinrichting, inzonderheid van Nederland en van zijne koloniën en bezittingen in andere werelddeelen;

d. de handels- en algemeene aardrijkskunde;

e. s de handels- en algemeene geschiedenis;

f. de Nederlandsche taal, stijl en letterkunde;

g. de Fransche taal, stijl en letterkunde;

h. de Engelsche taal, stijl en letterkunde;

i. de Hoogduitsche taal, süjl en letterkunde;

k. \ de Italiaansche, Spaansche en Zweedsche taal en stijl; l. het schoonschrijven; m. de warenkennis, inzonderheid van de Nederlandsche

koloniën; n. het boekhouden en o. de gymnastiek.

De school had dus een driejarigen cursus, maar sloot met aan bij het lager onderwijs, doch eischte bij de toelating een kennis, die ongeveer overeenkwam met die van een leerling naar de groote steden en van het eene land naar het andere, werd kennis geëischt van de beginselen der stel- en meetkunde

Uit dit artikel blijkt, dat de zg. omzetting der Amsterdamsche Handelsschool tot een Hoogere Burgerschool A steunende op art 21 der Middelbaar Onderwijswet niet anders is geweest dan een bevestiging van den oorspronkelijken opzet der schoot