is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het land, waar de leiders uit de kringen der werklieden voortgekomen zijn1).

Voor een beoordeeling van het avondonderwijs moest het voorgaande duidelijk in het licht gesteld worden. Avondonderwijs is toch in veel opzichten een correctief op maatschappehjke verhoudingen; de behoefte er aan staat in nauw verband met de sociale onmogelijkheid voor de leerlingen om dagonderwijs te volgen.

Deze behoefte is intusschen verscheiden van oorsprong en aard, een verscheidenheid, die zich weerspiegelt in de onderwijs- en opleidingsmogelijkheden, waardoor men tracht in deze behoefte te voorzien. Voor de bevolkingsgroepen, die slechts lager onderwijs kunnen volgen, bestaat behoefte de kennis, die op de lagere school is opgedaan, te bevestigen en uit te breiden. Hiervoor wordt aan het lager onderwijs vervolgonderwijs verbonden. Behalve een herhaling en uitbreiding van het geleerde op de lagere school zou dit onderwijs een elementaire oriënteering in bepaalde vakken kunnen geven, die aansluiten bij de behoeften van een streek.

Een tweede groep de z.g. rijpere-jeugdgroep heeft minder neiging tot het verwerven van parate kennis en heeft hieraan

*) Marshall. Principles of economics, p. 212.

Voor literatuur over het avondonderwijs wordt de aandacht gevestigd op:

P. A. Silbermann, Das Abendgymnasium, Leipzig, 1928.

Idem, Das Berliner Abendgymnasium (In: Jens Nydahl, Das Berliner Schulwesen, Berlin, 1928).

Idem, Das Abendgymnasium (In: Padagogisches Zentralblatt. Jrg. 8, 1928).

Lexikon der Padagogik der Gegenwart, Freiburg im Breisgau, 1930. ArtikelAbendgymnasium.

Das Abendgymnasium, Zeitschrift für das deutsche Abendschulwesen und den Erwachsenenunterricht, Berlin.

Müllenmeister, Das Abendgymnasium, eine Kulturfrage, Mainz, 1927. Dr. H. Knorringa, Het Avondgymnasium.

Erich Hylla, Die Schule der Demokratie. Ein Aufriss des Bildungswesens der Vereinigten Staaten, Langensalza, 1928.

Edwin Grant Dexter, A history of education in the United States, New York 1919.

International handbook of adttlt education, London, 1929.

Graham Balfour, M. A. The educational systems of Grait Britain and Ireland, Oxfort, 1903.

Jörgen Banke, Abendschulen, Fachbildungsschulen und kommunale Jngendschulen (In: Die Volkserziehung in Danemark, Weimar, 1931).

Dr. Senff, Abendgymnasium, Abendhandelsschule, Höhere Abendhandelsschule (In: Zeitschrift für Handelsschulpadagogik, Jrg. 1, 1929, Heft. 3).

Idem, Der Ausbau von kaufmannischen Abendschulen (In: Hauptversammlung des deutschen Verbandes für das kaufmannische Bildungswesen, München, 1931).

W. Toose. Avondlycea (In: Tijdschrift van het Nationaal Bureau voor onderwijs op economischen grondslag, 1ste Jrg., 1930, Mei—Juni).