is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of reeds eenmaal staatsexamen hebben afgelegd, terwijl niet van alle leerlingen gezegd kan worden, dat zij den geheelen dag om den broode in een bedrijf op een kantoor werkzaam zijn. In Berlijn worden dergelijke leerbngen niet aangenomen.

Het is de bedoeling1) „systematisch de voor het staatsexamen geèischte leerstof" door te werken en het wordt noodig geacht de leerstof te beperken „tot datgene, wat op het staatsexamen gevraagd wordt". Wal in Berlijn bijzaak is n.1. de opleiding voor het hooger onderwijs, is hier hoofdzaak geworden.

Het leerplan is ontleend aan dat der A-afdeeling van een gymnasium; in Duitschland is dat der „deutsche Oberschule" gevolgd.

Een opleiding voor de toelating tot de examens der medische en der wis- en natuurkundige faculteit werd aanvankelijk niet nagestreefd. Nu een afdeeling hoogere burgerschool B is opgenomen, is hierin wijziging gekomen

Een verschil tusschen het Amsterdamsche en het Berlijnsche avondgymnasium is ook, dat het eerste geen steun ontvangt van stad en staat Daardoor is het schoolgeld hoog; het bedroeg aanvankelijk f450 per jaar, sinds de invoering van den vierjarigen leergang bedraagt het f250 voor het eerste leerjaar en f350 voor elk der drie volgende leerjaren met ongeveer f50 voor boeken. Het getal wekelijksche lesuren bedroeg 15; sinds de invoering van het leerplan voor vier jaren bedraagt het 9 voor bet eerste leerjaar en 12 voor elk der drie volgende leerjaren.

Voor het maatschappelijk onderwijs is het avondonderwijs van groote beteekenis. Tot nog toe heeft men in Nederland niet zooals in de Vereenigde Staten naast elk type van dagschool een avondinrichting. Het handelsavondonderwijs is buiten wettelijk verband gegroeid en bevat een groote verscheidenheid van schooltypen ■).

Terwijl de eene school leerlingen van de lagere school toelaat zonder een examen af te nemen, begint de andere het onderwijs op den grondslag van een hoogere burgerschool met 3-j. c. of U. L. 0.-school. Zelfs worden leerlingen, die reeds een diploma eener hoogere burgerschool met 5-j. c. bezitten, opgenomen. Daar de regeling voor het vervolgonderwijs niet bevredigt en die voor de „rijpere jeugd" nog op zich laat wachten, oefenen beide ook invloed op het handelsavondonderwijs uit

Een landelijke organisatie zal dit onderwijs op een hooger

l) Zie Knorringa.

*) Dit is ook in Amerika bet geval. Zie Erwin Ziethlow, Das kaufmannische Schulwesen (In: Zeitschrift für Handelsschulpadagogik. Jrg. 3, 1932. Heft 12.