is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het geregeld frisch en levendig houden van de eenmaal verworven grammaticale kennis.

Ook het vertalen uit de vreemde talen sluit zich nauw bij het spraakkunstonderwijs aan, terwijl het tevens voor het stellen van bijzondere beteekenis kan zijn. Reeds in de eerste leerjaren behoort aan het vertalen veel zorg besteed te worden.

Telkens terugkeerende spraakkunstige verschijnselen gaat men daarbij nauwkeurig in hun functies na; aequivalenten voor vreemde woorden worden met zorg gezocht. Vertalen noopt vaak tot het geven van korte en duidelijke omschrijvingen en ontwikkelt daardoor het gevoel voor verschillen in uitdrukkingswijze tusschen eigen en vreemde talen en tusschen deze laatste onderling. Het dwingt tot scherp waarnemen van zinsconstructies en zinscomplexen; deze moet men aan een nauwkeurige analyse onderwerpen, terwijl men zich van vorm en inhoud in hun onverbrekehjken samenhang rekenschap dient te geven. De leerling moet leeren beseffen, dat het weergeven van den begripsinhoud niet voldoende is, maar dat gevoelswaarde en gebruikssfeer der woorden tot hun recht moeten komen. Het moet hem duidelijk worden, dat schijnbare kleinigheden voor den indruk van het geheel soms hoogst gewichtig zijn. Op deze wijze werkt goed vertalen een zorgvuldig gebruik van de moedertaal in de hand. De docent zij er van doordrongen, dat het juist leeren opvatten van den vreemden tekst eigenlijk slechts de helft is van zijn taak; de andere, evenzeer gewichtige^ is het leeren vinden van de correcte aequivalenten en constructies in de moedertaal. Wordt dit laatste niet voldoende bedacht, dan verzwakt en vervaagt het eigen-taalgevoel bij de leerlingen, met de schromehjkste gevolgen voor de zuiverheid van hun Nederlandsen.

Het is wel onnoodig te zeggen, dat vertalen uit het vreemde idioom het spreken en schrijven daarvan in allerlei opzicht kan steunen.

§ 8. Letterkunde.

Het algemeen paedagogische doel der scholen vordert onderwijs in de letterkunde. Voor de vorming van harmonisch ontwikkelde menschen is dit onderwijs onmisbaar. Naast de scholing van het intellect behoort aesthetische en ethische vorming der leerhngen te worden nagestreefd. Door hen in contact te brengen met literaire kunst kan het onderwijs hun innerlijke beschaving bevorderen, hun smaak veredelen, hun zin voor wat schoon en grootsch, waar en verheven is, ontwikkelen; het kan tegelijk hun kennis van den mensch en de menschelijke samenleving