is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der maatschappijschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Credietverleening op korten termijn. Rekening-courant volgens de staffelmethode ook met verschillende rente bij debet en credit en wijziging van rentestand tijdens den duur der rekeningcourant. De directe en indirecte methode alleen( bij ongewijzigden rentevoet. Crediet- en omzetprovisie. Dekking bij credietverleening in rekening-courant. Disconto-nota's. Promesse-crediet.

Fondsenhandel. Nota's bij aan- en verkoop van fondsen. Prolongatie. Claims.

Winstverdeeling. Winstverdeeling bij vennootschappen (ook die, waarbij rekening moet worden gehouden met de dividend- en tantièmebelasting.

§ 5. De Handelsscholen met 3»jarigen cursus.

§ 1. Aantal uren. Het aantal uren, dat aan deze scholen thans aan de Handelswetenschappen en de Wiskunde wordt besteed is opgenomen in Rijlage III. Ook hier blijken geen al te groote verschillen tusschen de verschillende scholen te bestaan. De commissie vindt geen aanleiding om voorstellen tot wijziging van den bestaanden toestand te doen.

§ 2. Eindexamenprogramma. li. Boekhouden. De stof omvat:

a. Het Enkel-Roekhouden.

b. Het Dubbel-Boekhouden, zoowel naar de dagelijksche als naar de maandelijksche .methode, het rekeningsysteem van de verschillende vennootschappen en van de coöperatieve vereenigingen, de boeking van reserves en de daarmede verband houdende rekeningen, het samenstellen van eenvoudige balansen en verhes- en winstrekeningen.

2. Recht.

Kennis van enkele eenvoudige rechtsverhoudingen in het bedrijfsleven voorkomende.

3. Organisatie en techniek van den handel en handelsrekenen.

a. Eenig begrip van het ontstaan en de ontwikkeling van den handel. Goederenhandel, het transportverkeer, het verzekeringswezen, het betalingsverkeer, de credietverleening en de fondsenhandel.

b. De meest voorkomende berekeningen in den goederenhandel, in het transportverkeer, bij verzekering, het betalingsverkeer, credietverleening en de fondsenhandel.

4. Wiskunde.

Ook hier vindt de Commissie geen aanleiding wijziging voor te stellen van de omschrijving zooals die gegeven wordt in de reeds genoemde „Voorwaarden voor erkenning".