is toegevoegd aan uw favorieten.

Dynamisme en logies denken bij natuurvolken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijnt te suggereren i). Natuurlik zal deze auteur ook niet van mening zijn, dat er van de gevonden tondeldoos van de Maori-hoofdman krachtige stralen uitgingen, die de gebruikers doodden. Hier blijkt duideliker dan waar ook de uitwerking der autosuggestie, die weer een uitvloeisel is van de massasuggestie, waaronder het hele volk staat. Ontzag en suggestie moeten de factoren zijn, die de slechte uitwerking van het verbreken der taboe's veroorzaken. Dit ontzag heeft in zijn oorsprong niets wonderbaarliks, daar het gegrond is op geweld 2).

Lehmann citeert van Gudgeon: „het hoofd moet natuurlik uit eigenbelang met alle middelen zijn gezag trachten te handhaven en zoveel mogelik reeds van te voren alles onderdrukken, wat in de ogen van zijn stam een aantasten van dit gezag zou kunnen betekenen. Daarom zijn de hoofden, die. mana bezitten, zeer ijverzuchtig op hun waardigheid en reeds een kleine geringschatting brengt ze tot bloedige wraak. Als voorbeeld wordt aangehaald, dat het doden van een hond tot oorlog tussen twee stammen voerde. Hoewel de kop van de gesneuvelde broer van het beledigde hoofd werd uitgeleverd, overvielen zijn vrienden de andere stam en doodden daar de voornaamste hoofden 3).

Toen het hoofd Whakanehu zich beledigd achtte, stak hij het huis in brand, waar de beledigers na een feest sliepen, doorstak degenen, die vluchten wilden, bij de uitgang met zijn speer en slingerde ze in de vlammen terug4).

Maning spreekt van de goede oude tijd van het vuistrecht, waarin kracht en koenheid de enige eigenschappen waren, die iemand achting en eerbied verschaften. En Florence Coombe vertelt, dat het op de Banks-eilanden niets ongewoons was, dat een moordenaar zich op zijn daad beroemde, om in de roep van een machtig mana te komen, dus ontzag te wekken 3). Er zijn verschillende voorbeelden van, dat zulke mensen een blijvend hoofdschap vestigden. Men legt b.v. iemand een geldstraf op en de betrokkene durft de betaling niet te weigeren, omdat men dan ongeluk en ziekte vreest5).

Hier zijn natuurlik en bovennatuurlik gevolg van een weigering in één adem genoemd. De eerst opkomende vrees zal wel de dood-natuurlike zijn, dat de geweldenaar met de wapens de weigeraar zal straffen. Daaraan knoopt zich de vrees voor

x) Kohlbrugge LL, blz. 13; 14; 26. 2) Over de physiologiese grondslag vgl. E. D. Baumann. De thanatomanie der primitieven. T. K. N. A. G. 1932. 3) Lehmann. Mana. blz. 10. 4) ibid. blz. 16. 5) Codrington 1.1., blz. 52.