is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderland en volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoone geesten ontmoeten elkander altijd: In „der Stürmer" had een andere Ingenieur, Ir. Elfringer, dezelfde oplossing; alleen liet hij het kostenvraagstuk zwemmen, maar hij had toch ook zijn eigen origineele idee, door dwars door het kaartje te doen drukken: Alljuda.

Mussert heeft door Chamberlain naast vele andere gebieden ook Britsch Guyana hooren noemen als possibiliteit om een beperkt aantal Joden op te nemen. Nu zijn er Nederlanders, die vestiging op eenigszins ruime schaal in Suriname niet uitgesloten achten, al staan daartegenover koloniale specialiteiten, die het gepraemediteerden moord noemen; en ook Fransch Guyana was eens genoemd. Over Britsch Guyana is in Februari 1939 een artikel verschenen in het Amerikaansche tijdschrift „Ken", waar een Amerikaan, die jaren daar geleefd heeft, schrijft: „Ik kèn Britsch Guyana. Geloof mij gerust, ik ken het dank zij harde „jaren van zwoegen en illusies, van de modderige monding der „Essequebo tot de steenige pampa aan de Braziliaansche grens, „van de door malaria geteisterde en door eiken vloed blank,.gezette kust, waar zelfs de Oost-Indische contractkoelies hun „gezondheid verloren, tot het diepste binnenland, de z.g. „Verloren Wereld, die van elke beschaving is afgesneden en „waar hongersnood, epidemieën en andere ziekten 90% der ,,oorspronkelijke bevolking hebben gedood '. En hij vervolgt: „Het is nog maar vijf jaar geleden, dat Chamberlain poogde „Britsch Guyana aan de statenlooze Assyriër te geven. Doch de „Volkenbond-Commissie, die een bezoek aan de Kolonie bracht, „verklaarde in haar rapport, dat de Assyriër in zulk een pesthol „niet zouden kunnen leven. Natuurlijk is het mogelijk, dat een „nieuwe commissie een klein deel van het land voor opname van „een zeer beperkt aantal menschen niet geheel ongeschikt acht, „maar een „oplossing voor het Joodsche vraagstuk" kan het „nimmer brengen".

En ziet, de groote Mussert maakte met één calqueerpapiertje de combinatie: Het Joodsch tehuis door mij aangewezen. Geen woorden, maar daden.

Wanneer men te doen heeft met dit vraagstuk, wanneer men weet hoe Koloniale specialiteiten, etnografen, staatslieden en financiers dagelijks bezig zijn om practische oplossingen te zoeken, wanneer men weet dat in studie zijn Transjordanië, Lower Californië, Rhodesia, Australië, Angola, Madagaskar, Tanganyika, Nyassaland, Guyana, Zuid-Amerikaansche gebie-