is toegevoegd aan uw favorieten.

Encycliek van onzen Heiligen Vader Pius XI, door de goddelijke voorzienigheid Paus,

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Steenrots (Matth. XVI, 18). Het geloof aan Christus, aan de Kerk, aan het primaatschap staan dus met elkaar in een geheiligde betrekking.

Echt en legaal gezag is overal een band van eenheid, een bron van kracht, een waarborg tegen verval en versplintering, een borg voor de toekomst; in den hoogsten en verhevensten zin daar, waar, zooals dit alleen bij de Kerk het geval is, aan zulk een gezag de toevoer van genade door den Heiligen Geest, Zijn onoverwinnelijke bijstand beloofd is. Als menschen, die het niet eens in het geloof aan Christus een zijn, u het beeld van verlangen en verlokking eener Duitsche nationale kerk voorhouden, weet dan : het is niets anders dan n ontkenning van de eene kerk van Christus, een openlijke afval van het aan de geheele wereld gerichte missiebevel, waaraan alleen een wereldkerk kan voldoen, dat zij alleen kan naleven. De historische weg van andere nationale kerken, haar geestelijke verstarring, haar ketening en knechting door aardsche machten, toonen de hopelooze onvruchtbaarheid, waartoe elke van den levenden wijnstok der Kerk zich afscheidende wijnrank met onontkoombare zekerheid vervalt. Wie tegenover dergelijke verkeerde ontwikkelingen daarom terstond van het eerste begin af aan zijn waakzaam en onverbiddelijk „neen" stelt, dient niet alleen de zuiverheid van Christelijke geloof, doch ook de gezondheid en levenskracht van zijn volk.

GEEN VERKEERDE UITLEG GEVEN AAN HEILIGE WOORDEN EN BEGRIPPEN.

Een bijzonder waakzaam oog, Eerbiedwaardige Broeders, zult Gij moeten hebben, als godsdienstige grondbegrippen van hun wezenlijken inhoud beroofd en in profanen zin geïnterpreteerd worden.

Openbaring in Christelijken zin is het woord Gods aan de menschen. Ditzelfde woord te gebruiken voor de „influisteringen ' van bloed en ras, voor den uitstralenden glans van de geschiedenis van een volk is in ieder geval verwarrend. Zulke valsche munt verdient niet in den taalschat van een geloovig Christen over te gaan.