is toegevoegd aan uw favorieten.

Regeering, regeer! en Nogmaals: Regeering, regeer!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat zij Overheid is. Zij hebbe het stuur in handen. Kortom: zij regeere!

Met de tentoonstelling van het geloof in de regenereerende krachten is de regeeringstaak niet volracht. Zij kunnen zich immers slechts doen gevoelen, wanneer vergift wordt uitgebannen.

Dus:

1. De artikelen 137 c en 137 d van het Wetboek van Strafrecht moeten worden toegepast. Elementen, die een handhaving der wet verhinderen, dienen te worden verwijderd. Ook voor hen staat, om met „Het Algemeen Handelsblad" te spreken, een trein naar het Oosten gereed.

2. Anti-semietische wanstaltigheden, die niet door de artikelen 137 c en 137 d kunnen worden uitgebannen, zullen onder nieuwe artikelen moeten vallen.

Daartoe worden deze voorgesteld:

Artikel 137 e.

Hij, die in het openbaar uiting geeft aan gevoelens van vijandschap, haat of minachting tegen een of meer groepen der bevolking van Nederland wordt gestraft met gevangenisstraf van ten "hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden.

In dit en in het volgend artikel wordt onder groep verstaan elk deel van de bevolking van Nederland, dat zich door godsdienst, ras, herkomst of afstamming onderscheidt van een of meer andere deelen van die bevolking.

Artikel 137 [.

Hij, die een geschrift of afbeelding, waarin gevoelens van vijandschap, haat of minachting tegen een of meer groepen der bevolking van Nederland tot uiting komen, met het oogmerk om aan den inhoud ruchtbaarheid te geven of de ruchtbaarheid daarvan te vermeerderen, verspreidt, openlijk ten toon stelt of aanslaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en zes maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden.

Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het feit, nog geen vijf jaren zijn verloopen. sedert een vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.