is toegevoegd aan uw favorieten.

Sacerdos reparator cum Jesu Summo Sacerdote-Reparatore

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zoozeer heeft de Vader de wereld bemind, dat Hij haar zijn eigen Zoon heeft afgestaan."

Zoozeer heeft de Zoon ons bemind, dat Hij niet geaarzeld heeft Zich vrijwillig over te leveren aan de smartelijke slachtoffering van het Kruis, uit liefde voor de zijnen.

Nu, in de tegenwoordige orde, is Jesus het Hoofd, waaruit alle goddelijk leven vloeit naar de andere ledematen. Hij is de wijnstok, zooals Hij zichzelf genoemd heeft, de wijnstok, die diep in de Godheid wortelt; wij zijn de ranken.

Maria, onze Moeder, is de ware Moeder der levenden, de Moeder der genade, de Middelares van alle genaden. Zij is als de levende en leven-gevende Hals van het goddelijk Hoofd, waar langs het leven van het Hoofd naar de ledematen vloeit.

Na Jesus met Maria, als gewone weg althans, komt het genade-leven door den priester. De priester is als het hart van het geestelijk Lichaam van Christus: de Kerk. En gelijk in het menschelijk lichaam, het hart het leven opvangt dat vloeit uit het hoofd, door en langs den hals, om het voort te stuwen naar de andere lichaamsdeelen, zoo vangt de priester het genadeleven op, dat ons komt van den Vader, door Jesus en Maria, om het uit te deelen aan de andere ledematen: de geloovigen. Ik bedoel niet dat „alle" genaden door den priester gaan. Ik meen dat het de gewone weg is dien de genade, volgens Gods bestemming, volgt.

Priester zijn, is Middelaar zijn.

Middelaar tusschen God en de menschen; middelaar bij God, voor de menschen

Jesus is onze eenige Middelaar, Middelaar in de volle beteekenis, Middelaar bij uitstek, Middelaar bij uitnemendheid. Hij is „de" Middelaar, uit Wien alle andere middelaar-