is toegevoegd aan uw favorieten.

Sacerdos reparator cum Jesu Summo Sacerdote-Reparatore

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maria is immers wegens hare medewerking aan de Menschwording en aan de Verlossing, de gezegende Middelares van „alle" genaden. Bijgevolg ook van de genade van het Priesterschap en alle genaden die er op volgen. Na den Vader, na Jesus, hebben wij ons priesterschap van Maria.

Wat een troostvolle gedachte, maar ook niet zonder beteekenisvolle gevolgen voor ons priesterleven, te weten: mijn priesterschap is mij door Maria bekomen. Maria is mijn Moeder ook als priester!

Vandaar een nieuwe, éenige, innige band van het KindGods-priester met Maria, zijn Moeder.

In diepe werkelijkheid, is ieder priester, gelijk Jesus, al is het niet in dezelfde mate: haar „priester-zoon".

En hoe innig, hoe diep, hoe groot is niet de liefde van die Moeder voor haar priester-kinderen. Hoe kunnen de andere moeders niet hun priester-zoon liefhebben, met een heel bijzondere liefde, hem eerbied toedragen, hem volgen in al zijn werken, in gansch zijn priestelijke loopbaan. Wat een liefde, wat een eerbied, wat een bezorgdheid. Het is niets vergeleken bij de liefde, bij den eerbied, bij de bezorgdheid van Maria voor haar priester-zoon. Zij volgt hem, zij begrijpt hem, zij helpt hem in al zijn werken en verlangens, Zij kent zijn gevaren en nooden, zijn strijd, den haat waarmede duivel en wereld hem vervolgen. Wie zal ons zeggen de liefde, de teedere, moederlijke liefde en zorg van Moeder-Maria voor haar priesterkinderen!

En wat moet onze liefde voor Haar, onze Moeder, niet zijn; ons vertrouwen, ons kinderlijk vertrouwen, onze aanhankelijkheid? Laten wij, priesters, onze Moeder in eere houden. Zij verwacht iets bijzonders van ons: onze liefde, als andere kinderen van God; maar ook onze liefde als „priesters".

Na de liefde van haar Zoon is Maria niets zoo dierbaar,