is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oxford-groep

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mannen en vrouwen afwisselend. De één las een schriftgedeelte, een ander sprak een gebed uit, een derde deelde mee wat de Oxfordbeweging eigenlijk is, en nog weer anderen getuigden, wat God in hun leven had gedaan.

Ten slotte beklom Dr. Roose weer den kansel om een korte maar levende preek te houden over „Het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden". In ademlooze spanning werd deze prediking aangehoord, die er op wees, hoe de gemeente hier iets gezien had van het nieuwe leven, dat Christus geeft, en hoe het mogelijk was voor een ieder om ook aldus opnieuw te beginnen met een leven, waarvan God het middelpunt was.

Er was in die bonte afwisseling van sprekers en spreeksters niets zenuwachtigs. Alles werd gedragen door een waardigheid, die niet scheen voort te komen uit een besef van gewichtigheid bij degenen, die aan dezen dienst mochten meehelpen. Zelf zeiden enkelen later, dat ze het als een wonder ervoeren door God te worden gebruikt om in hun kerk te getuigen van datgene, wat God in Zijn groote genade had geschonken.

Mijn woorden schieten te kort om te zeggen, welk een visie ik kreeg op de mogelijke vernieuwing onzer kerk. Hier waren menschen, die zich door God lieten leiden en aan Hem hun leven uit handen hadden gegeven. Hier was een gemeenschap, ontstaan door den gemeenschappelijken band met God, waarvan ze ook elkaar open en eerlijk spraken. Wat zal het worden in onze kerk, wanneer de gemeente van zwijgend luisteren naar de preek weer eens kan komen medegetuigen met hun voorganger! En wat gaan de voorgangers een prachttijd tegemoet, wanneer ze zullen beschikken over een staf van medewerkers, die hen met

5. De Oxford-Groep. 5