is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerke-werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuinbouw. Vroeger gaf handel en visscherij aan vele handen werk, ook aan hen, die woonden in plaatsen, die nu reeds lang typisch agrarisch zijn. In de 17de—18de eeuw heeft deze omzetting plaats gegrepen. Industrie vindt men alleen in de Zaanstreek. 4)

Wat de aardrijkskunde van dit gebied betreft, verwijs ik hen, die daarin belangstellen, naar het handboek van R. Schuiling, of men late zich rondleiden door dien rasechten Noord-Hollander Dr. G. C. van Balen Blanken, die U op Uw stoel door West-Friesland voert en U attent maakt op allerlei eigenaardigheden in de door hem beschreven plaatsen. 5)

Is het noodzakelijk om over het kerkelijk leven, wil men, den kerkelijken toestand in dit gewest te schrijven? Wie let op de verschillende verhandelingen, die in de afgeloopen kwart eeuw hieraan gewijd zijn, komt misschien tot deze vraag. Want groote veranderingen hebben ondanks alles, wat overigens wijzigde, en in sterke mate wijzigde, niet plaats gevondqn. Telkens weer wordt men bij het lezen getroffen door den indruk, dat het toen gelijk was aan nu. Een indruk, die in staat is ons tot gelatenheid te brengen.

In Oct. 1913 hield Prof. J. Lindeboom, toenmaals predikant te Veendam, voordien eenige jaren in Berkhout, op de Jaarvergadering van den Nederlandschen Protestantenbond te Alkmaar een voordracht over „Het eigenaardige van de vroomheid in Noord-Holland", welke ook in druk verscheen, 6) waarin hij op heldere wijze de meest kenmerkende trekken naar voren bracht. Groote bekendheid verwierf als autoriteit op het gebied van Noord-Hollands (kerkelijk en maatschappelijk) leven de predikant van Landsmeer, Ds. Heynes. Naast verschillende boeken met losse schetsen, als: „Noord-Hollandsche menschen en dingen" (Alkmaar, 1912), „Bij ons in Noord-Holland" en „Kinderen Noord-

4) Vgl. J. P. Kruyt, De bevolking der Zaanstreek, in: Mensch en Maatschappij IV (1928), blz. 221—232, 306—322.

5) R. Schuiling, Nederland, Handboek der Aardrijkskunde6, Zwolle, 1936, II, blz. 397—413. — G. C. van Balen Blanken, Op je stoel door West-Friesland, in: West-Friesland's Oud en Nieuw, uitgave van het Historisch Genootschap „Oud West-Friesland", deel I—XII, (1927—1938).

«) J. Lindeboom, Het eigenaardige der vroomheid in Noord-Holland, in- De Hervorming, 1913, no. 46—17, blz. 366—367, 374—375.