is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15.

Micri! mey 't naetJ) wezze! Sizz' wierom (ey lóyts'!) 50 Kin ick naet*) belezze ,, Dy mijn goune Röyts ?

16.

ny-

Eten, ö du swiete!,, Raeyste' oon ALble han, Wierom naet') by Tiete ,, Tiete' oer-leafste pan.

So mijn Piepe dat gingh swiet.

T e t k e.

Leyste' in floytest' hier dijn liet? 55 Litste 't oppe Rieme drieuwe?

Wol wotte' alle Dey2) hier blieuwe,

Leeg to sluwgjen, sleau in löy?

't Het nin schick in 't set nin röy.

Sjolle.

Komste dear mijn Keamer-houwer. 60 d'Hijnser reste, joutmes' jouwer.

Tetke scoe 'k naet1) sitte? (sey?)

'k Sil hette' ijtte, moar, ijtt' mey.

Sit, lit uws to gearre ombijtte.

Tetke.

Wa naet1) arbeyd't sil naet1) ijtte. 65 Dat 's in spreck-wird ad in wier.

Dijn segs bernkes, earme Djier 1 l U" Rinne güwsjen omme stuwcke;

Bleat, mey honger-hólle buwcken:

Doz soo litste my betjean, 70 In du löykeste' one Lean.

L: ') neat 2) dey