is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

95 Nu ncamtme my in Podagrist.

Ick toght, Y binne wol forgnist:

Op socken wetter socke Fisken.

Sijn Boerr'-man sjog ick ondertwissche,

Fordrinst korts, in forsmorre' ijn1) Wijn.2) 100 Hy neamt sijn pleage Flerecijn.

Sijn Noas3) fol druwen blauw oer-knoeyste,4) Sijn aensicht rea bypockt bypoeyste,5) Dat grijmmet6) az uwz Bolle beek, Op-swoln, az Lille-piepkers Seck.7) 105 Ick loyts8) al ford. (Maer9) ick wol swije10) Fen Ljue to rotte, Minsck' soe spije, H) So meager, tor, soo giel, so wijt,12) Jae binne mergge' in koeyten13) quijt)14) Dear 's yen dy recket ijnne1S) Teering', 110 Om dat sijn Lijz' drieut blijnne16) neering'. In dy rint Yvig ijnne17) suwz'.

Egge.

'k Hear leek in breek fest bye ruwz'. 't Iz Steds ontijgge' al het Y18) sprecke. Iz 't onder uwz alle' heel folmecke? 115 Maet; az ick ney gebreck om-seag,

'k Fuwn suwnen nog, by uwz; 6 pleag'! Ick aem'l'er fen in eyn-leas' rijgge,

Ja wol all' dey eer dat ick swijgge. 120 De Steden had 19) ick jiette best,

Dear slijppet me' alle Ding to nest, East-Ynd'jen sjog ick dear forkeapjen, In Tirck in Parss' herr' waren heapjen.

Li ') yn 2) wyn. 3) noas *) oer-knoeiste, 5) bypoeiste, 6) grymmet 7) seck. 8) loits «) Mar 10) swye ») spye, 12) wyt, 13) koeitten u) quyt) 15) jinne 16) blynne ") ynne I8) y 19) had