is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Egge.

Jön *) silschip iz uwz ljeaf, y sille Uwz scheel del-lizze' ist mey jon wille.

W y n e r i n g.

185 Uwz Maet iz fijld in romte sed, Hy luwket2) ney dy neare Sted,

Dear mot 'et Peerlen heylje in strije;3) Fyoelen reyne, Rosen snije,4)

Him Droagget dear 't Loay-lecker-Lan:5) 190 Mar ick bin ijn6) in oor forstan.7) Iz ijnne8) Wrad 9) vernoeijenJ0) aerne,

It iz op 't Fjild, aef") 't iz hier naerne.12)

Egge.

De Sted iz op all' ding aef-rjuecht',13) 195 Mar 't Lan 14) iz bot in plomp in sljuecht.

W y n e r i n g.

.i4ïfJ5) y 't yen leazje' in 't oore bottje, Me kin op 't Fjild eack 't sin noag hottje.

Goodfrjuen.

200 Naerne' ist folmecke, Tsjerl, dat 's wier. Want hiene wy 't ney winsche hier, Wy schoene min ney 't yvig trachtje, Ja God, in 't Hijmmel-rijck16) klien achtje. Doz ming't uwz ljeave HEERE' altijd, 205 Yn alle' uwz dwaen fortriet in strijd:

L: ') Jon 2) luwcket 3)strye; 4) snye, 5) Loay-lecker-Lan: 6) yn 7) forstan. 8) ynne a) wrad 10) vernoeyen u) oef 12) naerne, 13) oef rjuecht', I4) Lan 15) CEf 16) Hymmelrijck-