is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6.

Den schil 't Lan *) naet meer forwoestje. Den mots) roestje 't Godleas Swird,3) (ad4) soune pleag) 40 Den wirt Speelse' in Restinge' hinge

Ynne Swinge,5)

Ruwg besponnen ijn it reag.

7.

't Lan ijnn'6) free, schil de' Holle'7) op-luwcke, Uwt 'e Foecke 45 Fen dy Bloed-huwn,8) Yber-fad.

't Sil florearje, 't sil forrijckje,

Ja 't schil lijckje Rju neye' ade goune Wrad.9)

8.

Jou Oraenjen, ljeave HEERE, 50 Dizze eere,

Dat hy uwz de Free befjuecht.

Dat wy DY dear lof foor sjonge,

Ad in Jonge From, yen-fadig,10) sljuecht in rjuecht.

55 E y n.

L: *) Lan 2) mot 3) swird, 4) ad 5) swinge, 6) ynn 7) holle' 8) bloedhuwn, 9) Wrad. 10) yen-fadig,

6