is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yn gouwne lett're yen wiere extoarje 45 To miette. 'k Lez rju rjuechts set-ker

(Jinne' onrjuechts died) ijnn' Rjuecht're War.

Dear Rjuechts muwll' rjuecht, for rjuecht, fordeg'ne. Den laytst it Rjuecht1) trog Heer'ne jeft'. Den galt weer 't rjuecht, t' onrjuecht' forkreft, 50 In de ade yenfad wirt quelck bejeg'ne.

Den duwckt lanz frydomm' hird fordruwck't, Dat ney reyz2) weer fromm' halze opluwckt.

Den borst't Lanz wolfeart' dróaf3) oon steaven. Den stirt 'er bloed fen tijgge ljoe. 55 Den gjealpt sat schomme oere 't druwg by djoe,

In 't drinst' folck fijnt ijnn'4) fisck jearm' greaven. Eynlinge iz 't Lan5) ruwnom 6) bedijck't,

Wier trog 't ijnn'4) wjealde in wolfeart' rijck't.

Frjuen' Rintses, doek beschrieuw, ijnn' wierheyd, 60 Langhalsje ick fen uwz Gabema.

Ick winsckje eack lock in seyne oon wa Him seyn' hier ijn winsck't uyt herts blierheyt'. Forjouw 't my, 'k winsck ringe uwt jon druwek, 't Beschrieuw fen Ljeauwerds holle-opluwck.

Eyn.

L: ') rjuecht 2) reys 3) droaf 4) ynn' 5) Lan 6) ruwn-om

65