is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM alve.

1. Yen Psalme Davids fore oerste Sjong-maester.

1.

Ick trouwje', ick bouwje', ick hab mijn dwaen gruwn-

[deare

(: It gong, it rin, it duwek,7) it klieu so 't wol:) 5 Yn God, ick stan fest op uwz ljeave HEERE:

Ho guwchjes' to mijn siel, ijn laeyts in schrol, ^f8) immen dy op God stiet aet koe deare:

Fljueg9) sizzes', fuwggel-faey, berge' op, berg' dol, Uwz sjiet-reauw' sil, dogg' deadlijck, dy beseere.

L: ') foet. 2) yvig 3) sil' 4) Hymmelsck 5) eer 6) yn 7) druwek, 8) CEf 9) Flueg

Jae stuwe' az moal, to trape fen jon foet,*) 55 16. De HEERE' iz Kening, dy uwz ijvig -) hoed't, In hoedje sil. De Heyd'nen hy, to schanne, De Wrad uvvt stiet, in drieutse' uwt al sijn lannen.

9.

17. O ljeave HEERE'! ho goe, ho mijld, ho swiet Habbe' y 't seftmoedigh' hert sijn winsch forheard?

60 Y sill' 3) him 't hert sterekje', az mey Hijmmelsck4)

[wiet,

Jon ear5) sil mijld to-herekje' op sijn bejeart'.

18. Omm' Weez', bedold ijn6) druwek dat hy kort

[steart,

Rjuecht to dwaen: Dat in Minscke', ho hy moacht

[klieuwe,

Naet ford ferre' om meer booz-died' to bedrieuwen.