is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mey hert, muwlle sin in siel.

'k Sil mijn God, so lang ick bin, Lof-Psalm'-sjonge' al het ick kin.

3.

3. Bouwje' aef1) trouwje' op Wradsche Princen, 15 Nogge' op holp-leaz' minsche bern.

4. Herre Gaest bliest uwt, foor tinsen;

Jae wirdde' yerd'. Den giet forlern Ried, died', kreft, list, woel, wirck, dwaen, Pochjen, snorckjen, great opjaen.

4.

20 5. O wol-sillig, san-reys sillig,

Dy God Japicx stjuwg't ijnn'2) lest.

Trouwe God, dy firdigh, willig,

Holp seynt to sijn ljeavers best.

Wa dy goe God trouw't in toaft, 25 Krigget wis, het him behooft.

5.

6. Dy God, dy da Hijmmel mecke,

d' Yerds bouw festge', oon-fet in quick't, Dy da See dear ruwn-om recke

Mey 't jinge' er ijn3) djoeyt in hickt. 30 Dy trouw' hadt, trouw-salme blieuwt,

Ja ijn3) ijv'ge4) trouw' beklieuw't.

6.

7. Dy trouw' God, dy de' earm' fordruwcke

Rjuechtget, oere' oer-lest, ijnn'2) nea. God, dy de' honger-hölle buwcken

L: ') oef 2) ynn' 3) yn 4) yv'ge 6