is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schienheyt salme', ö dy uwz binzge,

Yenig Goads Soon, God in Minsche Dy uwz (hol in Dyvels proy!)

Klinze', in schiep neamt fen Jon3) koy'. 5 O uwz to-flecht', slot in borge,

Het in nauwe' oer-nauwe sorge Het yen nae-to-litsene' eag Slacht Jon2) goeheyt', fen om-heag,

(:Buwtte poazjen, schoftjen, resten:)3) 10 Oer jearm dy ijn4) nead in lesten

Sjuchtje', aef5) om in buwck fol brea,

Luwckje' in trienje' ijn4) hongers nea,

JEf6) dy, t'onrjuecht', finzen sitte,

JEf,7) dy freamd, nin wenje witte,

15 Aile) dy Wedu aef5) dy Weez',

Dy ijn4) aengste sit in freez',

flii6) het pleag' dat immen druwcket.

Dy sljuechts onder Jön1) wjueck duwcket Iz, al ging de Wrad8) to neat', 20 Yn yen ijvigh-sijck're9) steat.

O dy dit to rjuecht' betracht'get,

In nin Wradz, mar jön1) hilde' achtjet!

O, wa dat it wezze mey,

Lit de Wrad, in gong dizz' wey. 25 Mar, ö gruwle fuwl fen gruwne!

Al uwz salm-diede' iz fol suwne,

't Stjonkt for God. O ljeave Heer!

Davids ljuentjen bruwck ick weer,

'k Wol for Jo 10) ijnne11) yeske lizze, 30 In dizz' Davids bea ney-sizze,

HEER ontsteek mijn hert in tong'.

Dat ick 't rjuecht-boetfirdigh12) sjongh.13)

L: ') jon 2) Jon 3) resten: «) yn *) 6) CEf 7) sj wrad yvig_ sijck re I0) jo ll) ynne 12) rjuecht-boetflrdig 13) sjong.