is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Eerst dat God joe, joe me' him weer,

Ynne' ad' wets tijd. Ick bejear'

Eack de' eerste' op-gong J) fenn' deys klearjen God, mey Davids tanck-luwd t' eerjen.

Dy hondert-tredde PSALM E. Yen Psalme Davids.

1.

1. Lof-sjong, mijn siel, lof-sjong uwz ljeave HEERE, O hert, o2) herte-gruwn' sjong tanck in eere

5 Sijn heylge Namme', al het iz binne my.

2. Lof-sjong mijn siel, him dy dy 't swiette' oer-reyne. Trog wolfert', goe op goe-died', seyne' op seyne',

Forjit dy nin, mar mirsseljese' ijn3) Dy.

2.

3. Hy schinst dy quijt alle'4) on-rjuecht' wird in diede, 10 Dy fen elck-oor', dijn God in Dy5) oors, schiede.

Hy heeljet al dijn sjochte' in smertigheyt.

4. Hy het dijn libben 't Graefs fordear onthelle. Hy het dijn holle' om-kroone'. O wa schoe telle

Oer dy sijn on-gruwn' djiep' barmhertigheyt.

3.

5. Hy het mey swiet', mey djoer' oer-wirdde goeden Dijn Muwlle6) proppe' in sed mecke', ijn3) oerfioeden,

Wier trog, allijck in Eern', for ny't dijn jeugd

6. Hy iz de Heer dy eerne, dy rjuecht rjuechte

Oer 't rjuecht dat wirt, trog onrjuechts twange oer-

[fjuechte,

20 O sill'ge deugd! ö wirdde hijmmel-deugd!7)

L: 1) opgong 2) 6 3) yn 4) all' 5) dy 6) muwlle 7) hymmel-deugd!