is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 'k Wol God, dy 'n oer-mijld' sillig-meytser iz,

Yen foet-fall' dwaen; Hy1) sil mijn to-sjocht' wezze:

Hy sil, 't jinge' hy salm' schepp' ney eyn' bijldniss', 't Paed-bjuest're schiep rjuecht' stjoere' in siel-genezze.

3.

Ljeav', trouw', goe God! ick wol, ijn djiepe' ootmoed, 20 My salme' oer-tjuwgd, beschildige' in fordomme, Ho rea beschamme', eag-trienjend' Jo3) to-komme. To Jo,3) forsleyne hertt'ne treast in hoed.

Mar, och! het ijpene'4) in-gong, het oonfangh'

Fijn ick, dy 'teag naet op dwaen door? Mijn5) trien-wiet, 25 Mijn nead, mijn hert forbritsen weack in bangh,6) Stirt ick fore' uwt, in folghj'7) mey Davids-trien-liet.

Dy yen-in-fijftigste PSALM E.

1. Yen Psalme Davids for dy oerste Sjong-master,8)

2. da dy Prophete Nathan to him kommen wier,

ney dat hy to Bathseba wier ijngien.

4.

5 3. Genaed', ney Jön 9) goertiern'heyt, ick bejear',

Genaed'-mijld' God, forjouw! forjouw! forjouw! och I Wrieuwe uwt mijn suwn'-fuwl, lealck, great, gruwle-

[grou, och!

Ney Jön9) barmhertigheytens greatte' ö HEER!

4. Wasckj', reynigje my, fen mijn miz-dieden, schien, 10 Klinsg-bingsgje my fen mijn ontijgge in suwne,

5. 'k Tjuwgje' ick hab trouwleaze' oertred (HEER)

[begien,

Mijn suwne' iz for mijn eag, alle uwre' in stuwne.

L: l) hy 2) jo 3) jo, 4) ypene' 5) mijn 6) bang, 7) folgj' 8) Sjong-maester. 9) jon