is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45 Had' libb'ne lijv' dy ijnn'l) Deads-tosck-tuwt2) stirtte

Ney Jön3) earms kreft in greatheyt' nea for-kirtte.

12. In schoddje' uwz wrea ney-boerr' Rom-miettig, san-fadde'4) oer,

Lit herre schertte' oer-laedgje 50 Mey' guwch-juwchs huyn', dear mey

Dats', ö HEER, foore' in ney,

Jo, ijn5) Jon3) bern, forsmaedgje.

6.

13. So wirt fen uwz, Jon3) folck, Jön3) uwt forkoar'ne, Jön8) wirdde schiep fen Jön3) eyn weyde' in boarne,

55 Jon yvigh7) lof, Jön3) goe-great-diede' op-helle,

In oon uwz bern, fen team to team, fortelle.

Uwt.

Dy yen-in-fjiertigste8) PSALM E.

1. Yen Psalme Davids: fore oerste sjong-Maester.9)

1.

2. Wol-sillig dy him witlijck fol beschie,10)

Hadt njuencke' illind'ge Lie: 5 O! de' HEER' sil him beschermje, foor in ney,

Uwt uwnck to quea'er dey.

3. d' HEER' sil him hadde' n) ijn libben: yerdsche seyn

Oerfochtget him az reyn.

d' HEER' jout him nea (ö 't 's him to wirden pan)12) 10 Ynn' fijnne grijp-kloers han.13)

L: ') ynn' 2) deads-tosck-tuwt 3) jon 4) san-fadde' 5) yn 6) Jon 7) yvig 8)yen-in-fjiertichste 9)Sjong maester. 10)beschie: n)hadde' 12)pan) I3)han.