is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. ('k Hab, sijcker, Io,:) ijn 't heyligdomme,

Oon-schoage', in sjoen Ion2) eer in kreft) 10 4. Want Jon2) goe njue iz better jeft'

Den 't libben salm, dy wirdde blomme.

2.

Mijn lipp' sil Jo3) prijz-sjongje'4) ö HEER'!

5. Also sil 'k Jo,1) mijn lib-stuwn', tanckje,5)

In ijn Jon2) Namme6) loft-trogh7) janckje,

15 Uwtt' gruwn' fen 't hert, mey' hannen gear.

6. Mijn siel, fol-nuwgge, sil wol tierje,

Ynn' wol-lust', groed in moed, smoar-fet;

Mijn muwlle', ijn layts', sjongt, wol in bet, Jon great lof, ja8) sil bly oon-blierje.

3.

20 7. Az ick opp' bod liz, djiep ijnn' tinck

Oon Jo3) mey heag-ontsjoghb're'9) op-teyn' sin, (: O swiette' oer-kojing'!) dy 'k naet t' eyn' bin Ynn' still' nacht-weytsing's10) slomm're'-eag-

[pinck'.u)

8. Y binne mijn holp-firdd'ge schuwlle.

25 'k Sil lof-sjongje' onder Jon2) wjueck'-schaed.

9. Mijn siel oon-klarddet Jo,l) mijn Haed.12)

Ion13) rjuechter han tjocht m' uwt deads muwlle.

4.

10. Mar jae dy sijkje', oer-woast', fljueg-tol,

Mijn uwt-wjoede', in ney 't hert my boarje 30 Dy schille' ijnne' onderste' yerd-dobb' smoarje,

Dear lizzes', sonder op-til, dol.

L : ') jo, 2) jon 3) jo 4) prijz-sjonge' 5) tancke, 6) namme 7) loft-trog 8) ja 9) heag-ontsjogb're' l0) nacht-weytsings ") slomm're' eag-pinck'. 12) haed. 13) Jon