is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

172. Mijn tong' sil eernje', ijn sill'ge kats tijd-kirtte,

Fen Jon:) petear, Want Jon]) geboden rjuecht 15 Rjuecht-firdigh goe ljue treastje' in quea folck snirtte.

3.

173. Litt' Jon ') han komme', ijn mijn aeng gaest-

[gefjuecht,

Litt' Ion1) holp-redde' han to mijn holp' dol-komme. 'k Hab2) Ionbefelne' uwt-kerd, klear, inckel,

[sljuecht.

174. O HEER' ick langje', az ney' heagst'-wol-fert-

[somme,

20 Ick langje' ick langje ney Ion1) silligheyt.

Ion3) Wet iz mijn formeyts-mijld' herts-blier' blomme.

4.

175. Litt' my libbje' ick sil, ijn herts-willigheyt', Ion ®) lof lof-sjongje', uwt-herpje, prijzje' in tanckje,

Wier to my holpj' Ion1) rjuechtens4) billickheyt.5) 25 1 76. O! 'k roon, az 't paed-spoar'-bjuest'ie schiep, gal-

[janckjen.

HEER' sijk Ion J) tjienner, dy ijnn' stilligheyt'6) Ion3) hiet onthadt, dat sijn gaest det ontspranckjen.

E y n.

L : ') jon 2) 'k hab 3) Jon 4) rjuechters 5) billickheyt e) siilligheyt'