is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dats nea bedroch uwt-spy'.

Samech. Wijckje' asf1) fen quea, Dogh 2) goe;

15. Sijkje', eernje' in folgje', (ijn3) wol in wee) Dy oer-djoer', gea-leaz', God-ljeav' Free, t Wirdst dat dy Wrad ae sjoe.

8.

Ajin. Goads klear sjeande eag stiet opp'

16. Rjuechtfirdige', ö sijn yp'ne' ear' let

Op jearme' eernst-heftighe'4) herts-gebedt, Op herre', ijnn'5) neade', holp-rop. 65 Pe- Mar, sijn ontstits'ne, soer

17. Grijmme' eansicht' striel't, quea-dieders, trog, Snijt jearm'6) tinss'nisse', az mey in hogg', Uwtte Yerde', in wijt se' ijn3) 't fjoer.

9.

Tsade. de'7) Oprjuechte8) ljue, for'-seyd,

18. Dy roppe de' HEERE', ijn3) gaest-driftme', oon, Hy hercketse , hy seyntse', uwt sijn troon', Holp ijn3) herr' swierigheyt'.

Kof. d' Holp-flrdde' HEERE' iz nea Her;

1^* ^ Hert-breek Suwn -bicht're, ijnn'5) gaest

7g [forsleyn,

Behad-mijld rjuecht hy him oereyn',

Loyts , so s him de HEER' goertier!

10.

Resch. d' Rjuechtfird'ge, from in sljuecht, 20. Duwck't ond're 't steez-oone' uwncke' op uwnck',

L: ') oef 2) dog 3) yn 4) eernst-heftige' 5) ynn' 6) jerm' 7) De' 8) oprjuechte v

14