is toegevoegd aan uw favorieten.

Encycliek Divini redemptoris van onzen heiligen vader Pius XI... paus, over het godlooze communisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangelokt, een aanstekelijk élan en enthousiasme geeft, vooral in een tijd als de onze, waarin door een gebrekkige verdeeling van de goederen dezer aarde een meer dan gewone nood is ontstaan. Men roemt zelfs, dat dit pseudo-ideaal de drijfkracht geweest zou zijn van een zekeren economischen vooruitgang, die echter, wanneer hij werkelijk bestaat, uit geheel andere oorzaken moet verklaard worden; bijvoorbeeld uit de toename van de indusstrieele productie in landen, die daarvan bijna geheel verstoken waren, met gebruikmaking van grooten natuurrijkdom en ook met aanwending van ruwe methoden, om groote werken uit te voeren met geringe krachten.

Het evolutionistisch materialisme van Marx.

9. De leer, welke het Communisme onder vaak zoo verleidelijken schijn verbergt, grondt zij nog heden in hoofdzaak op de reeds door Marx verkondigde beginselen van het dialectische materialisme en het historische materialisme, waarvan de theoretici van het bolsjewisme de eenig echte verklaring beweren te bezitten. Deze leer betoogt, dat er slechts één werkelijkheid bestaat, n.1. de stof met haar blinde krachten, die door evolutie plant, dier en mensch wordt.

Ook de menschelijke maatschappij is niets anders dan een verschijning en een vorm van stof, die zich ontwikkelt en door een onontkoombare noodzakelijkheid in een voortdurend conflict van krachten streeft naar de slotsynthese: een maatschappij zonder klassen. In deze leer is klaarblijkelijk geen plaats voor het Godsbegrip, bestaat geen verschil tusschen geest en stof, noch tusschen ziel en lichaam; men erkent geen voortbestaan van de ziel na den dood en dus geenerlei hoop op een ander leven.

Den nadruk leggend op de dialectische zijde van hun materialisme, beweren de communisten, dat de tweestrijd, die de wereld naar de slotsynthese voert, door de menschen kan bespoedigd worden. Daarom trachten zij de tegenstellingen, die tusschen de verschillende klassen der maatschappij rijzen, scherper te maken en de klassenstrijd met zijn haat en zijn vernieling neemt de gedaante aan van een kruistocht voor den vooruitgang der menschheid.