is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebed der kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heer, wij smeeken U in ootmoed en wagen U, dat Gij Uw dienaren door het heilig kruishout van zonden moogt afhouden en door Uw genade van alle gevaren bevrijden. Door Christus, onzen Heer. Amen.

t£&V - v GEBED

TEN TIJDE VAN OORLOG.

LAAT ONS BIDDEN. God, Gij verijdelt de oorlogen en bedwingt de vijanden van hen, die op U hopen door de kracht Uwer verdediging: kom Uw dienaren te hulp, die Uw barmhartigheid af smeeken, opdat het geweld der vij anden worde bedwongen en wij U zonder ophouden dank brengen en prijzen.

O God, van wien de heilige begeerten, de goede voornemens en de rechtvaardige werken voortkomen*, geef aan Uw dienaren dien vrede, dien de wereld niet geven kan; opdat onze harten genegen zijn tot het volbrengen Uwer bevelen, en wij, van de vrees voor de vijanden ontslagen, door Uw bescherming rustige tijden mogen beleven.

Heer, wij smeeken: beschaam den overmoed van onze vijanden en vernietig hun hoogmoed door de kracht van Uw arm. Door Christus, onzen Heer. Amen.