is toegevoegd aan uw favorieten.

Een man van vorstelijk karakter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 Juli zijn „Placet" onder den koepel van den Sint Pieter te doen hooren, reeds op het Provinciaal Concilie had hij met geheel het Nederlandsch Episcopaat in Christus' Stedehouder den onfeilbaren Leeraar beleden en gehuldigd."

In 1874 was heel katholiek Den Bosch en het bisdom weer in volle feestvreugd, wegens den 80-sten verjaardag van den beminden Bisschop, die tot dan toe met ongebroken kracht zijn Kerk bestuurde, parochiën stichtte, kerken restaureerde, o.a. de beroemde Sint Jan van Den Bosch, broederschappen oprichtte, het werk der missies met alle kracht stuwde, de vorming van de toekomstige geestelijken met ijver behartigde en zijn clerus door woord en voorbeeld versterkte in den koninklijken priestergeest. Zelfs toen, na zijn 80sten verjaardag, zijn krachten langzamerhand begonnen te verminderen, verzwakte nog niet zijn hoogepriesterlijke ijver.

Zijn 83sten verjaardag, op 19 Augustus 1877, wenschte hij in zijn dierbaar Tilburg te vieren en bracht toen zijn laatste bezoek aan het Moederhuis van zijn Zusters.

Wel had de lieve Voorzienigheid zijn stichting rijk gezegend! In den refter zag hij zich omringd door 75 oversten van de verschillende succursaalhuizen. Vaderlijk sprak hij tot haar, vooral over de liefde tot de Congregatie, de onderlinge liefde en de zoo noodige eenheid, 't Waren de laatste vermaningen van den zorgvollen Vader en Stichter. Want zijn bemoedigend „Tot weerziens" zou spoedig blijken zijn afscheidswoord te zijn geweest.