is toegevoegd aan uw favorieten.

Het verkeersboekje 1936 voor de leden der vereenigingen voor veilig verkeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WINTERSWIJK

Vereeniging voor Veilig Verkeer Oost-Graafschap Minimum contributie ƒ 1,— per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitter! J. A. R. Bosma, Burgemeester V o o r z i 1 t e r i Dr. D. J. Bakker Secretaris: Dr. W. F. Andriessen, Emmastraat 4 Penningmeester: E. G. Hoef er

Ook onze vereeniging beschouwt het verkeersonderricht aan de jeugd als van niet te onderschatten belang. Door den Inspecteur van politie, den heer Feberwee, is aan de leerlingen van de hoogste klassen van de lagere scholen aan de hand van teekeningen een duidelijke uiteenzetting van de verkeersregels gegeven. ± 500 kinderen hebben deze lessen gevolgd.

De leidsters van de Padvindsters zullen geregeld verkeersonderwijs geven aan de bij haar groep behoorende meisjes.

Uittreksel van de plaatselijke politie-verordeningen.

De maximum snelheid voor motorrijtuigen bedraagt hier 20 km. per uur. In de hoofdstraten dezer gemeente geldt een parkeerverbod. Er zijn vier als zoodanig aangeduide parkeerplaatsen. Bij avond mogen op plaatsen, waar een straatverlichting is, motorrijtuigen zonder verlichting worden geparkeerd, uitgezonderd natuurlijk in de verboden straten.