is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mische kader een ander is. Een met de beste subjectieve bedoelingen doorgevoerde rationalisatie zal in bepaalde feitelijke omstandigheden blijvende werkloosheid te voorschijn roepen. Dat feitelijk-noodzakelijk gevolg is het, waar het om gaat bij de beoordeling van een dergelijke maatregel.

Tot dat economische kader behoren nu niet alleen de feitelijke economische omstandigheden, die ook binnen een bepaald economisch systeem aan conjuncturele en structurele veranderingen onderhevig zijn (veranderingen in de productie- en afzetmogelijkheden), maar ook het gehele apparaat van economische organisatievormen, dat, eenmaal opgebouwd, zijn eigen eisen gaat stellen en uit zelfbehoud tracht door te voeren. Is de opdrijving van de behoeften niet het gevolg van het bestaan van een enorm productie-apparaat, dat vraagt gebruikt te worden en door geforceerde afzet de kosten tracht goed te maken, die in de productie zijn vastgelegd? Is de moordende concurrentie niet vaak het gevolg van hetzelfde feit? Daarom is het allerminst onverschillig, welke economische organisatievormen er bestaan, evenmin als het voor de vrede onverschillig is, welk oorlogsapparaat in de landen is opgebouwd. \Vanneer men dan ook verschillende economische systemen vergelijkt, ervaart men, dat ze hun eigen economische organisatievormen scheppen. Daar een economisch systeem, dat een ander opvolgt, zich niet geheel kan losmaken van het historisch gegroeide en pas zeer geleidelijk in de verschillende gebieden van het economisch leven doordringt en dan lang niet overal in dezelfde mate, treden ook in een economisch systeem naast de typische eigen organisatievormen ook nog overgeleverde organisatievormen op. Zo heeft het sterk aan een persoon en het gezin gebonden boerenbedrijf en het klein handwerksbedrijf het langst weerstand geboden aan het kapitalisme, evenals ook het boerenbedrijf in Rusland de sterkste tegenstand biedt bij de doorvoering van het communistische economische stelsel. Doch bij die groei van een economisch systeem gaan de eigen organisatievor-