is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenzelvigen met het analphabetisme, evenmin als men de ontluistering van het menschdom zonder meer op rekening van de boekdrukkunst mag stellen. Maar een onmiskenbaar feit is het, dat het alphabet, door de boekdrukkunst ingezet, onwelluidende bijklanken heeft opgeleverd, "Veel heeft de boekdrukkunst bijgedragen tot de z.g. ontdekking van den mensch. Ze is er op den duur zelfs in geslaagd de pluriformiteit van dit verschijnsel grondig te onthullen en heeft allerlei menschsoorten ontdekt: zooals den krantenmensch, den radiomensch, den bioscoopmensch. De ontdekking van de boekdrukkunst is het begin geweest van een grootsch exploratie-tijdperk. Het zal met deze ontdekking wel zijn gegaan, als met het avontuur van alle ontdekkers en kolonisators: hoe meer van den mensch werd ontdekt, des te meer viel er van hem te stelen en des te minder bleef er voor hem over.

De boekdrukkunst was eenmaal een kunst om boeken te drukken, maar het accent is van lieverlede verlegd: ze is in het hedendaagsche bestel veeleer een onderneming om kranten te vermenigvuldigen. De waarden veralgemeenend, degradeerde zij die tegelijkertijd. En alsof dit papieren monsterlegioen nog niet massaal genoeg was, verbond het zich in den jongsten tijd met die andere in trefkracht en methode verwante communicatiemiddelen: de Film en de Radio. Zoo ontstond dat triumviraat van wereldmachten, dat zijn gedwongen of verkozen, bewuste of onbewuste dictatuur aan de menschheid oplegt. Met de massa-oplage van deze communicatie-middelen gaat het als met het drukken van bankbiljetten: hoe meer er van de pers komen, zonder dat de gouddekking in evenredigheid stijgt, des te minderwaardig worden ze. En durft men te beweren, dat in de moderne menschheid de gouddekking der stabiele geestelijke waarden in éénige verhouding staat tot de waanzinnige drift van vermenigvuldiging der geestelijke ruilmiddelen? Oppervlakkigheid is nog het allerminste, wat als een collectieve bedreiging van dit drievoudig verbond de menschheid wacht.