is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telijke dokter, ingenieur, werkgever, journalist, enz.

Elke standsorganisatie neme die heerlijke taak op voor haar menschen. Laten wij, arbeidersorganisaties, intusschen vertrouwend op Gods zegen, deze opnemen onder onze dierbare arbeiders.

En die droom hange ons nu in den kop, onuitwischbaar en onverwoestbaar: een nieuw type scheppen van moderne christelijke arbeider.

En laten wij ze nu eens goed vlak in het gezicht gaan bezien, die menschen tot wien we gaan willen, zooals we het verleden jaar ook op onze Soc. Week deden: „Die menschen waarom het gaat, zij zijn: onze broeders, de arbeiders Menschen, onsterfelijke menschen, geroepen tot dien Eenigen Eeuwigen God, menschen op wier geschapen en gedoopte ziel de stempel en het beeld staat afgedrukt van dien God, menschen die niemand minder dan die God zelf, bemint en tot Zich verlangt net zooals een vader zijn kinderen bemint en naar hen

verlangt, of liever oneindig liefdevoller dan dat

Menschen op wie soms zwaar de last, de 'kommer en de schamelheid van het leven van den arbeid of de arbeidsloosheid drukken: menschen die niet veel hebben, die niet veel zijn, die voor niet veel geacht en meegeteld worden door de beterbedeelden; menschen veelal met arme gedachten, arme manieren, arme zeden: menschen waarvan zoo velen op hun manier vrouw en kinderen

liefhebben en er mee door het leven sjouwen

Menschen wier leven, om wille van den arbeid, noodgedwongen verloopt in contact met een massa treurige voorbeelden, verleidingen, dwaalgedachten en vooroordeelen die hen bij gemis aan genoegzaam persoonlijk houvast, heen en weer slingeren tusschen goed en kwaad, tusschen levensleugen en levenswaarheid. En aan dit alles staat verbonden hun eigen levensgeluk of hun levensmislukking, hun eeuwig persoonlijk heil, het heil der Kerkelijke gemeenschap, het heil van volksgemeenschap en staatsgemeenschap

Tot die menschen moeten we gaan om eerst het Katholicisme in actie te brengen, eerst in hun eigen gees-