is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van Grave

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun getal was in 1699 reeds zoo groot, dat de stadhouder toen voor hen een tweede predikant aanstelde.

Zoóals te begrijpen is, had Grave gewoonlijk een groot garnizoen. Vooral na het beleg van 1674 was ’t voor het grootste deel bij de burgers ingekwartierd. Tevens hadden die te zorgen voor de stallen der paarden. De gouverneur der stad deed in ’t begin der 18e eeuw al het mogelijke om voor een behoorlijk verblijf der soldaten te zorgen. Vele huiseigenaars bleven onwillig om de kwartieren der krijgslieden in een behoorlijken staat te brengen. Toen geschiedde dat door de werklieden der stad, op last van den magistraat, maar de onkosten werden de burgerij in rekening gebracht. In ’t vervolg gold als algemeenen regel, dat de gehuwde militairen in de kazernes van het land verbleven en de ongehuwden een verblijf bij de burgers werd aangewezen. In 1735 had de stad haar vroeger aanzien nog niet terugbekomen. Zelfs drie jaren later werden nog erven, bij het beleg van 1674 verlaten, publiek verkocht.

Om de burgers van den drukkenden last der inkwartiering te ontslaan, wendde de Raad van State zich in 1742 tot het stadsbestuur met het verzoek ruimschoots bij te dragen om nieuwe gebouwen op te trekken voor de militairen. Het wenschelijke hiervan werd wel ingezien, maar de middelen ontbraken. Na bekomen machtiging van de StatenGeneraal werden toen de noodige gebouwen voor 1200 manschappen opgetrokken. Uit de stedelijke notulen blijkt, dat dit werk in 1743 nagenoeg gereed was. De kosten beliepen ƒ43537, die door de burgers bij gedeelten moesten terugbetaald worden. In 1798 bleek, dat men toen ƒ11.000 te veel had gestort, welke som aan het stadsbestuur werd vergoed.

In het begin van 1748 verkeerde men te Grave in de grootste ongerustheid, opnieuw vreesde men voor een beleg. Bergen op Zoom was reeds door de Franschen ingenomen. Reeds was, de burgerij aangezegd zich voor 6 weken van levensmiddelen te voorzien. Ook waren er al maatregelen genomen om de on-