is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van Grave

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op den feestdag van de H. Elisabeth of op de Zondag onder het octaaf de parochiekerk van Grave bezoeken. Nog een tweetal andere gunsten werd in 1813 aan de kerk geschonken. Elk jaar kan aldaar de aflaat van Portioncula verdiend worden en mag er op 2 Augustus een votief Mis gezongen worden ter eere van O. L. Vr. der Engelen.

Ook het Vorstenhuis liet zich niet onbetuigd en schonk milde giften voor het herstel van het godshuis. In 1818 ontving het kerkbestuur voor dat doel van Koning Willem I 9000 gulden en in 1840 van zijn opvolger 10.000 gulden. In datzelfde jaar brachten de parochianen eenzelfde som van ƒ 10.000 bij elkaar voor een nieuw orgel.

Grave werd in 1837 door een hevige storm geteisterd, ook aan de kerk werd toen groote schade toegebracht. Van Juni 1842 tot Februari 1843 werd de restauratie met krachtige hand voortgezet en daarvoor een bedrag van 15.000 gulden besteed. Het gewelf in het hoogkoor, alle ramen en het torentje werden toen vernieuwd.en het orgel geplaatst.

Op Zaterdagmiddag 4 Augustus 1866 trof de kerk een nieuwe ramp. Een der vier zware steenen zuilen, waarop het middenschip, het dak en de zoldering van het overgebleven dwarspand rustten, stortte in. Gedurende verschillende maanden werden toen de godsdienstoefeningen voor de parochie in de kapel van St. Henricus gehouden.

Op Woensdagmorgen 2 September 1874 sloeg de bliksem in den toren met het noodlottig gevolg, dat hij geheel afbrandde. Op een rapport van het gemeentebestuur om subsidie voor den wederopbouw werd ongunstig beschikt. Om die reden werd in 1876 het gedeelte dat was overgebleven, gesloopt. In de openbare raadsvergadering van 22 Mei van dat jaar werd besloten aan Gedeputeerde Staten machtiging te vragen tot het aanbrengen van een klok en uurwerk voor rekening der R. K. gemeente. De gevraagde goedkeuring werd verleend. Op het einde van 1876 was de restauratie der beide gevels voltooid, ook inwendig had het eerbiedwaardig gebouw