is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e Voorspel. Verleen mij, Heer, de genade van een levendig geloof, een groot vertrouwen en een oprechte nede* righeid, opdat ik geen hinderpaal stel tegen de vervulling van de inzichten die Gij met mij hebt.

Ie Punt. Jezus stapt in het scheepje van Petrus, verzoekt hem een weinig van kant te steken, en onderwijst het volk van uit het scheepje.

De personen beschouwen. — Jezus, vol bevalligheid en majesteit; Hij spreekt, en de zoete zalving van zijn woorden

trekt aller harten De menigte beschouwen, die toeluis*

tert, elkander verdringt en van ogenblik tot ogenblik

groter wordt Simon en de andere leerlingen: ons bij

hen aansluiten om den goddelijken Meester te horen, en Hem smeken dat Hij ons in de grond van ons hart leert, al wat Hij van ons verwacht.

2e Punt. Wonderbare visvangst..

De personen en handelingen. — De volksmenigte is uiteen* gegaan; Jezus is alleen met zijn leerlingen; wat gaat Hij doen?.... De woorden en handelingen. — Luisteren wij naar het bevel, dat Jezus aan Petrus geeft: Steek in zee, en werp uw netten uit. Hij wil het geloof van Petrus en zijn gehoorzaamheid beproeven. Meester, antwoordt Simon, wij hebben de ganse nacht gearbeid zonder iets te vangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. O, wat is zulk een antwoord geschikt om ons te onderrichten en de ijdele voor* wendsels te beschamen, die wij zo menigmaal bijbrengen, om ons aan de gehoorzaamheid te onttrekken! Het geloof en de onderwerping van Petrus worden met een mirakel beloond.. Zijn nederigheid wordt er door verschrikt; hij roept uit: Ga van mij heen, o Heer, want ik ben een zondig mens. Deze diepe vernedering wint nog meer het Hart van zijn godde* lijken Meester, en wordt door een nieuwe gunst beloond. O, hoe duidelijk zien wij in dit voorbeeld, dat elke getrouwe beantwoording aan de genade van God ons een nieuwe ge*