is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervuld worden. — Aan zijn goddelijk Hart beloven, dat wij altijd op zijn liefde zullen rusten.

Voornemens. Vandaag dikwijls oefeningen van vertrouwen op Jezus verwekken, vooral als wij door enige inwendige of uitwendige kwellingen beproefd worden.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Vertrouw op den Heer, want Hij is goed. — Hij, die Israël bewaakt, zal niet inslapen.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

32. Meditatie.

GOEDHEID VAN JEZUS JEGENS DE ZONDAARS

Toen Jezus in het huis van Levi aan tafel was, gingen er ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanlig» gen.... De schriftgeleerden en Farizeërs, ziende dat Hij met hen at, zeiden tot zijn leerlingen: Hoe komt het toch, dat uw Meester met zondaars eet en drinkt? Jezus, die hen gehoord had, zeide hun: Die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar die ziek zijn. (Vgl. Mare. II. 15—17.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Verbeelden wij ons het huis van den tolle» naar, — een tafel die weelderig voorzien is,. — Jezus, die in het midden der zondaars zit en hen met de grootste minzaamheid en goedheid toespreekt.

2e Voorspel. Hart van Jezus, leer van mij hoe Gij de zon» daars bemint, en hoezeer ik hen naar uw voorbeeld beminnen moet.

Ie Punt. De goedheid van Jezus jegens de zondaars moet ons vertrouwen opwekken.

Die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar die ziek zijn. Overwegen wij ernstig deze troostende