is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid tot verwijt doen strekken, waarvan Hij zelf ons het voorbeeld gegeven heeft. En mocht het gebeuren dat een overmaat van zachtheid ons wellicht schuldig maakte, daii is onze kwijtschelding verzekerd door de woorden: Zalig de barmhartiger1, want zij zullen barmhartigheid verwerven. — Goddelijke Jezus, ontdoe mijn hart van alle bitterheid en hardheid, van iedere ondeugd, strijdig tegen de barm* hartigheid, die het ten opzichte van allen oefenen möet. Maak het gevoelig voor de noden en rampen van de even; naaste. Doe in mijn gedrag de trekken van uw liefde en zachtzinnigheid uitschijnen.

Samenspraak met onzen Heer Jezus Christus. — Hem aanbidden als onzen Zaligmaker en Meester. — Hem danken voor al de weldaden, die wij van zijn oneindige barmhartigheid ontvangen hebben. — Hem smeken dat Hij ons hart aan het zijne gelijkvormig make. — Hem al de noodwendigheden van de evennaaste, bijzonder van de zondaars en de bedrukte zielen, aanbevelen.

Voornemens. Met zachtzinnigheid alles verdragen, wat wij van de kant van onze evennaaste te lijden kunnen hebben., — Geen gelegenheid laten voorbijgaan om hem goed te doen.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Hart van Jezus, troon van barmhartig', heid, maak mijn hart aan U gelijkvormig. Zalig de barm= hartigen, want zij zullen barmhartigheid verwerven.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.