is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf sterven, ten einde meer en meer voor Jezus en in Jezus te leven. —

O, mijn goddelijke Zaligmaker, Gij ziet de grond van mijn hart. Mijn zwakheid verschrikt op het gezicht van die heilige strijd. De nederigheid, gehoorzaamheid en zelfver* loochening zijn noodzakelijk tot die volmaakte vereniging met U, maar dit zijn deugden, die ik uit mijn eigen krachten niet beoefenen kan. Ik verlies echter de moed niet, want ik weet en ben verzekerd, dat ik in uw heilig Hart altijd een onuitputbare bron van genade en vertroosting vinden zal. Ik ben er van overtuigd, dat Gij mij uw heilig Hart met zijn deugden en verdiensten gegeven hebt, om mij in mijn uiterste behoeftigheid te gemoet te komen. Als ik de ge* lukkige gewoonte aanneem van mij in mijn gebeden, be* proevingen, smarten en in al mijn werken met uw goddelijk Hart te verenigen, zal ik ook aan uw kracht, aan uw rijk* dommen en aan al uw verdiensten deelachtig worden, hoe groot mijn eigen armoede of mijn geestelijke ellenden ook zijn mogen. Jezus, ik stel al mijn hoop op U!

2e Punt. Wij kunnen ons niet heiligen dan door de ver» eniging met Jezus.

Wie niet met Mij vergadert, verstrooit. Er is maar één middel om aan God te behagen, zijn genade over ons af te trekken, ons met verdiensten te verrijken en tot de heilig* heid te komen, namelijk: ons met Jezus te verenigen. Hoe nauwer wij met Hem door gelijkvormigheid van gevoelens en wil verenigd zijn, des te groter is onze volmaaktheid. Wij moeten dus, naar het voorbeeld van Jezus in al ons doen en laten geen ander inzicht hebben, dan de glorie van zijn Vader en de zaligheid van dé zielen, geen andere regel dan Gods heilige wil. Wij moeten ons onthechtén van de schepselen en van alle aardse zaken, niets beminnend dan in en om Jezus, dien wij tot Voorbeeld gekozen hebben. Wij behoren ons te onthouden van alle uitgestortheid van