is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74. Meditatie.

PARABEL VAN HET ZAAD.

Toen op zekere dag het volk in menigte bijeenkwam en uit de steden tot Jezus spoedde, sprak Hij tot hen in gelijkenis. Een zaaier ging uit om te zaaien. En een deel van het zaad viel langs de weg, en de vogelen des hemels aten het op. Een ander gedeelte viel op steengrond, en het verdroogde bij gebrek aan vocht. Een ander gedeelte viel tussen de doornen, de doornen groeiden mee op, en verstikten het. Een ander viel in goede aarde, en opgewassen, droeg het rijke vruchten. Daarna riep Hij uit: Wie oren heeft om te horen, die hore! Zijn leerlingen vroegen Hem later, wat die parabel betekende. En Hij zeide hun: U is het gegeven te kennen de geheimen van het Rijk Gods.

(Vgl. Matth. XIII. 3—11. Luc. VIII. 4—10.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich de oever van de zee voorstellen, en Jezus, die in een scheepje gezeten het woord tot het volk richt.

2e Voorspel. Goddelijke Jezus, verleen mij de genade, uw heilig woord te begrijpen en te smaken, en er volkomen voordeel mee te doen.

Ie Punt. De dingen der zaligheid te begrijpen, is een aller» kostbaarste genade. God laat ze niet begrijpen dan door getrouwe zielen.

Wie oren heeft om te horen, die hore! De kostbaarste genade, die de Heer ons kan verlenen, is: dat Hij ons het begrip van zijn heilig woord geeft en het ons doet verstaan, zoals de Heiligen het verstaan hebben. Om die onschatbare gunst te verkrijgen, moeten wij de akker van onze ziel zorgvuldig voorbereiden, en die gunst door vurige en aan» houdende gebeden vragen. De eerste stralen van dat heilig licht hebben reeds voor onze ogen geschitterd. Bij het zien van de bedriegelijkheden der wereld hebben wij, om ons